Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en Stapelgek Academy

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

  1.  a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
  2. b) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Stapelgek Academy via het Platform in staat is te leveren ten behoeve van de Klant, waaronder geïntegreerde programma’s, trainingen en cursussen op het terrein van persoonlijke coaching.
  3. c) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van Stapelgek Academy afneemt.
  4. d) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Stapelgek Academy met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform.
  5. e) Platform: het interactieve (video)platform van Stapelgek Academy dat onder andere toegankelijk is via www.stapelgek.com, stapelgek.community.com en haar Diensten aanbiedt.

 

Artikel 2 Aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Stapelgek Academy zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Stapelgek Academy af te nemen. Het feit dat Diensten op enig tijdstip door Stapelgek Academy worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze Diensten te allen tijde worden aangeboden. Stapelgek Academy is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.3 Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Stapelgek Academy niet en de Klant kan geen rechten ontlenen aan dergelijke kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten.

2.4 De prijzen worden altijd exclusief BTW getoond of er is duidelijk vermeld dat dit inclusief BTW is.

 

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld of door het aanmaken van een account en Stapelgek Academy de aanmelding heeft bevestigd. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.

3.2 Bij de afname van een Dienst door de Klant komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en Stapelgek Academy tot stand.

3.3 Stapelgek Academy is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

3.4 Wij nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons, maar geven geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.

3.5 Als het nodig is, mag de overeenkomst (mede) door een derde uitgevoerd worden.

3.6 Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geven we dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

 

Artikel 4 Programma’s en Diensten

4.1 Je kunt tegen betaling een (online) programma en/of training en/of coaching volgen bij www.stapelgek.com, community.stapelgek.com of via een ander onderdeel van Stapelgek Academy.

4.2 Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Bij misbruik kunnen we je lidmaatschap stopzetten zonder restitutie van reeds betaalde bedragen en blijf je een betaalverplichting houden voor eventueel afgesloten abonnementen.

4.3 Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.

4.4 Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 5 Betaling

Betaling wordt gedaan volgens afspraak:

5.1 Als je als betaalmethode hebt gekozen voor ‘factuur’ dan betaal je zo snel mogelijk de factuur, maar uiterlijk binnen 14 dagen.

5.2 Als je als betaalmethode hebt gekozen voor betaling in termijnen dan betaal je iedere factuur binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum totdat het volledige bedrag is voldaan.

5.3 Wij sturen je de factuur/facturen per e-mail.

5.4 Als je besluit te stoppen met een programma dan betekent dit niet dat je de overeenkomst tussentijds kunt opzeggen. Je betaalt alsnog het volledige bedrag van het programma. Je ontvangt dus GEEN geld terug. Als je hebt gekozen voor in termijnen betalen, dan blijft de betaalverplichting ook staan voor de nog niet betaalde termijnen.

5.5 Betaling door de Klant dient via iDEAL, BankContact of anderszins aangegeven dient te geschieden voorafgaand aan de afname van een Dienst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

   

Artikel 6 Account en Veiligheid

6.1 De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account of het aanmelden via mail de juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant onverwijld te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant onverwijld te worden aangevuld.

6.2 De Klant dient Stapelgek Academy onverwijld op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount.

 

Artikel 7 Gebruik van het platform

7.1 Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast of delen over te nemen voor eigen doelstellingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stapelgek Academy. Misbruik zal aangemerkt worden als inbreuk op onder andere auteursrecht en bij constatering zal er juridische en mogelijk strafrechtelijke procedures opgestart worden.

7.2 Het is de Klant niet toegestaan het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

 

Artikel 8 Beschikbaarheid van het platform

8.1 Stapelgek Academy streeft ernaar het Platform zoveel mogelijk beschikbaar te hebben. Ten behoeve van onderhoud kan Stapelgek Academy delen van het Platform buiten gebruik stellen. Stapelgek Academy zal dit tot een minimum beperken en dit tijdig aan de Klant mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet van Stapelgek Academy kan worden gevergd.

Stapelgek Academy is nimmer aansprakelijk voor het niet beschikbaar hebben van de Diensten en is niet verplicht om abonnementsgelden of anderszins te verrekenen met de klant.

  

Artikel 9 Derde Partijen

9.1 Via het Platform kunnen artikelen van derde partijen aangeboden worden. Indien de artikelen van deze derde partijen worden gekocht, kunnen afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing zijn.

9.2 Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid Klant

10.1 De Klant is aansprakelijk voor schade aan Stapelgek Academy die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.

10.2 De Klant is daarnaast aansprakelijk voor schade van Stapelgek Academy die is ontstaan door opzet of roekeloosheid van de kant van de Klant.

10.3 De Klant vrijwaart Stapelgek Academy van aanspraken van derden op vergoeding van schade die zij hebben geleden als gevolg van het gebruik dat de Klant van het Platform maakt en de Diensten die de Klant afneemt.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Stapelgek Academy, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.

11.2 Stapelgek Academy is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.

11.3 Stapelgek Academy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook. Stapelgek Academy is niet aansprakelijk voor (schade door) artikelen van derde partijen die worden aangeboden via het Platform.

11.4 Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, waarvoor deze derde partij dient te beschikken over persoonsgegevens, dan is Stapelgek Academy niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partij.

11.5 De aansprakelijkheid van Stapelgek Academy is in ieder geval gemaximeerd tot het bedrag wat de Klant aan Stapelgek heeft betaald voor de Diensten danwel wat de verzekeraar van Stapelgek Academy in voorkomend geval uitkeert.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1 Stapelgek Academy is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

 

Artikel 13 Intellectueel Eigendomsrecht

13.1 De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en op de inhoud van het Platform berusten bij Stapelgek Academy, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan iets van het platform te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stapelgek Academy, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform.

 

Artikel 14 Overdracht van Rechten

14.1 De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2 Stapelgek Academy is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

 

Artikel 15 Ongeldige Bepalingen

15.1 Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 16 Privacy

16.1 Op het gebruik van het Platform en bij de afname van Diensten is het Privacy Statement van Stapelgek Academy van toepassing.

 

Artikel 17 Toepasselijk Recht en Bevoegd Recht

17.1 Op overeenkomsten tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.